ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
 - มาตรการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 - มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ
 - ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - หนังสือแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งในในการบริหารราชการ
 - แบบรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 - ข้อ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2567
 - ข้อ O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
 - ข้อ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ปี 2567
 - ข้อ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 2567 V.ENG
 - o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญฯ ปี 2566 (1)
 - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญฯ ปี 2566 (2)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology