ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
 - มาตรการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 - มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ
 - ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - หนังสือแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งในในการบริหารราชการ
 - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 - ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ปี 2566
 - แบบรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology