โครงสร้างองค์กร
 
 
ยังไม่มีข้อมูลบุคลลากรในส่วนนี้
 
นายสมชาย สุจริตรักธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
นางมารตรี ชวลีย์รัชชานนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านเขาวง
 
นางสาวปรียาภัทร ชมพัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนวชิราฯ
 
นางสาวนิตยา จงกลาง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านนาฯ
 
นางสาวดวงกมล กุดหิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านเขาวง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology