โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวสพร สร้อยจิตร
หัวหน้าส่วนการศึกษา
 
นายสมชาย สุจริตรักธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
นางจิราภา คำนนท์ใส
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาววิภากร อยู่สำราญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางมารตรี ชวลีย์รัชชานนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านเขาวง
 
นางสาวปรียาภัทร ชมพัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนวชิราฯ
 
นางสาวอรพิน เมาใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
 
นางเกศณีวัลย์ สุจริตรักธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านนาฯ
 
นางสาวนิตยา จงกลาง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านนาฯ
 
นางสาวดวงกมล กุดหิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านเขาวง
 
นางซ่อนกลิ่น พับจัตุรัส
ผช.หัวหน้า ศพด.โรงเรียนวชิราฯ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology