โครงสร้างองค์กร
 
 
ยังไม่มีข้อมูลบุคลลากรในส่วนนี้
 
นายบรรหยัด พุทธรักษา
พนักงานขับรถ
 
นายสมาน สุขขีพล
พนักงานขับรถ
 
นายวันสงกรานต์ พุทธรักษา
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายบุญส่ง แก้วจันทึก
คนงานรถขยะ
 
นายอาณุ ศรีเจริญชัย
คนงานรถขยะ
 
นายบุญชู จงห่อกลาง
คนงานรถขยะ
 
นายสมพาน วังสัน
คนงานรถขยะ
 
นายสมประสงค์ สุขล้อม
คนงานรถขยะ
 
นายศักดา หวังแหวกกลาง
คนงานรถขยะ
 
นายสมพร นรินนอก
คนงานรถขยะ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology