โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายเอกพงศ์ เนขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางกรณิสา จันทรัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวสุปรานี งึมกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวพิณญาดา ภักดีมาก
นักวิชาการพัสดุ
 
นางคริษฐา พรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นายสนั่น ไกรทอง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
นางสาวชรัญดา มิตรวงษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นางสาวชมพูนุช น้ำทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายต้นตระกูล พุทธรักษา
พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology