โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายเอกพงศ์ เนขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางกรณิสา จันทรัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวสุปรานี งึมกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวพิณญาดา ภักดีมาก
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาววารินทร์ ยุภาวดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
นายสนั่น ไกรทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวชรัญดา มิตรวงษา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวชมพูนุช น้ำทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายต้นตระกูล พุทธรักษา
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวนัทธมน กองอุนนท์
พนักงานสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี
 
นางสาวอรอนงค์ รสเติม
พนักงานสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี
 
นางสาวเลิศลักขณา คงเจริญ
พนักงานสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี
 
นางสาวมัลลิกา สีหเทพเลขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology